top of page

Algemene
voorwaarden

Op al onze diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Dit zodat direct duidelijk is welke rechten en plichten Sacred Union en jij hebt. We weten samen waar we aan toe zijn. 

1

Definities

 1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Sacred Union opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.

 2. Deelnemer: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Sacred Union, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend evenementen, coachings of een kennismaking.

 3. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.

 4. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Sacred Union voor het verlenen van diensten.

 5. Evenement: Hieronder valt de Ceremoniële klankreis met cacao, Ceremoniële klankreis met truffels.

 6. Coaching: Hieronder valt de Sjamanisatie.

2

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten waarbij Sacred Union diensten aanbiedt of levert.

 2. Deze voorwaarden gelden ook voor elke Overeenkomst waarbij Sacred Union derden inhuurt.

 3. Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk tussen Deelnemer/Opdrachtgever en Sacred Union overeen is gekomen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, zijn de overige voorwaarden gewoon van toepassing. Deelnemer/Opdrachtgever en Sacred Union zullen voor de betreffende bepalingen in overleg nieuwe afspraken maken.

 5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele verlenging, aanvullende of vervolgopdrachten van Deelnemer/Opdrachtgever bij Sacred Union.

3

Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Sacred Union zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen (tenzij anders aangegeven). Sacred Union is alleen gebonden aan een offerte als Opdrachtgever/Deelnemer de offerte binnen de gesteld termijn en zonder voorbehoud of wijziging aanvaardt. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 2. Een Overeenkomst komt tot stand als de Opdrachtgever/Deelnemer de offerte aanvaardt zonder voorbehoud en zonder wijzigingen.

 3. Aanvaarding gebeurt door ondertekening van de offerte of door het accepteren van de offerte via een bevestiging per e-mail.

 4. Er komt ook een Overeenkomst tot stand als Sacred Union de afspraken met de Opdrachtgever/Deelnemer schriftelijk of per e-mail bevestigt en Opdrachtgever/Deelnemer niet binnen 7 dagen (of voor aanvang van de werkzaamheden) de juistheid van deze afspraken betwist.

 5. De inhoud van de offerte geldt na aanvaarding hiervan door Opdrachtgever/Deelnemer als Overeenkomst.

 6. Bij een Evenement komt de Overeenkomst tot stand door het invullen van het aanmeldformulier (meestal, maar niet uitsluitend, via internet) of door een bevestigingsmail van Sacred Union. Hierbij geldt de informatie op het inschrijfformulier óf de informatie in de bevestigingsmail als offerte.

 7. Aanmelden voor een Coaching geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met de aanmelding verklaart Opdrachtgever/Deelnemer akkoord te gaan met het feit dat deze op de hoogte is dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een Coaching geheel voor eigen risico is.

4

Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Sacred Union tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.

 2. In alle gevallen waarin Sacred Union dit nodig acht, kan het bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Dit natuurlijk in overleg met Deelnemer/Opdrachtgever.

 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Sacred Union een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Sacred Union op. Deelnemer/Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Deelnemer/Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Sacred Union de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Deelnemer/Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

 4. Sacred Union is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door uitvoering van de Overeenkomst.

 5. De Evenementen en Coachings vinden doorgaans plaats in een huiselijke omgeving. Deelnemer/Opdrachtgever mag van Sacred Union verwachten dat deze respectvol wordt bejegend en dat er geen lichamelijk contact plaats zal vinden dan enkel zoals volgens algemene normen gepast. Indien er voor het uitvoeren van de Overeenkomst aanvullend lichamelijk contact nodig is zal dit voorafgaand aan de dienst specifiek en expliciet benoemd worden aan de Deelnemer/Opdrachtgever en hiervoor een akkoord gevraagd worden.

5

Annulering

 1. Annulering van reservering van deelname aan een Evenement is in principe niet mogelijk.
  Een reservering is doorgaans bindend, er geldt dat er bij een reservering een bindende overeenkomst tot stand komt, die zowel voor Sacred Union bindend is, als voor de Deelnemer die de deelname heeft gereserveerd.

 2. Het vervangen van een Deelnemer voor een Evenement kan altijd kosteloos.

 3. Annulering van een Coaching kan schriftelijk gedaan worden via e-mail, sms en/of WhatsApp.

 4. Afzeggen van een Coaching kan kosteloos tot 48 uur van tevoren met een geldige reden. Bij afzegging binnen 24 uur van tevoren wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht om reeds gemaakte kosten te dekken.

 5. Het vervangen van een Deelnemer voor een Coaching kan eventueel kosteloos na wederzijdse overeenstemming.

 6. Als een Deelnemer niet komt opdagen op een afspraak voor een Evenement of Coaching dan wordt dit gezien als annulering tenzij kritieke overmacht.

 7. Het uitstellen van Evenement of Coaching wordt gezien als annulering.

 8. Sacred Union kan een Evenement of Coaching tot 48 uur van tevoren verplaatsen naar een nieuwe datum afgestemd met de Deelnemer/Opdrachtgever zonder dat hierdoor recht op annulering of schadevergoeding ontstaat.

6

Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van materialen en inhoud die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden gedeeld, blijven bij Sacred Union.

 2. Opdrachtgever en Deelnemer mogen de materialen niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij hiervoor schriftelijk (of per e-mail) toestemming is gegeven.

 3. Sacred Union mag de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden gebruiken. Hierbij mag hij geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht laten komen. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele Deelnemer.

7

Tarieven en betaling

 1. In de Overeenkomst worden de van toepassing zijnde tarieven genoemd.

 2. Deze tarieven zijn inclusief overheidsheffingen (zoals BTW) echter exclusief reiskosten en andere kosten die voor Deelnemer/Opdrachtgever gemaakt dienen te worden.

 3. Sacred Union heeft het recht om deze tarieven bij langdurige trajecten (langer dan 6 maanden) tussentijds in overleg met Deelnemer/Opdrachtgever aan te passen aan de gewijzigde prijsindex of wegens overheidsmaatregelen.

 4. De betaling voor Evenementen en Coachings dient vooraf aan de inspanning van de dienst te geschieden.

 5. De betaling dient te geschieden zoals in de Overeenkomst is afgesproken en zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.

 6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Deelnemer/Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is Deelnemer/Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.

 7. De betaling van Deelnemer/Opdrachtgever dient steeds als eerste ter betaling van verschuldigde rente en kosten. Daarna als betaling van de facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Deelnemer/Opdrachtgever anders.

 8. Indien Sacred Union invordering maatregelen treft tegen een Deelnemer/Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten hiervan voor rekening van de Deelnemer/Opdrachtgever. Deze kosten zijn voor de inschakeling van onder andere maar niet uitsluitend deurwaarders, incassobureaus en advocaten en worden gesteld op minimaal 15% van de opeisbare som.

8

Aansprakelijkheid

 1. Sacred Union is alleen aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of Deelnemers indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming. Dit is het geval als Sacred Union niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

 2. Indien Sacred Union aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. deelnemer gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Sacred Union afgesloten beroepsaansaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever c.q. deelnemer geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Sacred Union toegezonden.

 3. Als er om een of andere reden geen uitkering van de beroepsaansaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Sacred Union beperkt tot het bedrag van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid geldt met een maximum van € 500,--.

 4. Sacred Union kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

 5. Sacred Union is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld. Ook niet als deze is veroorzaakt door ernstige tekortkomingen van deze derden. In geval van schade is Opdrachtgever c.q. deelnemer verplicht om eventueel ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en de schade op hen te verhalen.

 6. Als Sacred Union is uitgegaan van door Opdrachtgever c.q. deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Sacred Union helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

 7. Sacred Union zal deelnemers geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Sacred Union is daarom ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat Deelnemers oplopen.

 8. Sacred Union kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dat wat Deelnemer na een Coaching of Evenement met de opgedane kennis en ervaring doet.

 9. De Opdrachtgever c.q. Deelnemer vrijwaart Sacred Union tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en Sacred Union samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Sacred Union.

 10. Sacred Union kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een Coaching of Evenement.

 11. Indien een ontstane schade niet binnen een half jaar na het ontdekken hiervan door Opdrachtgever c.q. Deelnemer over Sacred Union wordt gemeld via het klachtenreglement, kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt voor schadevergoeding.

9

Beëindiging overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voorgaand aan de inspanning voldoet, kan Sacred Union de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen.

 2. Sacred Union kan de overeenkomst ook direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen als Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn andere verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst voldoet en Sacred Union schriftelijk of per e-mail de Opdrachtgever c.q. deelnemer hieraan heeft herinnerd.

 3. Zowel Opdrachtgever c.q. Deelnemer als Sacred Union kunnen de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen indien één van beide partijen in surseance van betaling terecht komt, in staat van faillissement is verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen.

10

Geheimhouding

 1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Sacred Union gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever c.q. Deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever c.q. Deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Sacred Union zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.

 2. De Evenementen en Coachings zijn vertrouwelijk van aard. Sacred Union zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de Deelnemers met anderen delen. Ook niet met Opdrachtgever, anders dan na toestemming van de Deelnemer.

11

Gezondheid

 1. Wanneer Deelnemer onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Sacred Union voor aanvang van deelname aan een Evenement of Coaching hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het Deelnemer bekend dat er in het kader van een Evenement of Coaching geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn-)klachten.

12

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en Sacred Union is Nederlands recht van toepassing. Ook als de Opdrachtgever c.q. Deelnemer in een ander land woonachtig is.

 2. Indien Opdrachtgever of Deelnemer en Sacred Union een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit geschil eerst in overleg op te lossen eventueel met het gebruik van mediation volgens het klachtenreglement.

 3. Geschillen tussen Deelnemer/Opdrachtgever en Sacred Union over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Sacred Union te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door Deelnemer/Opdrachtgever als door Sacred Union aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien Deelnemer/Opdrachtgever de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde klachtenreglement bij Sacred Union heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Vragen?

Neem dan contact op via de knop bovenaan in het menu.

bottom of page