top of page

Privacyverklaring

Sacred Union vindt het belangrijk om op een verantwoordelijke manier met persoonsgegevens om te gaan. Ieders privacy doet er namelijk toe.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waartoe.

Inleiding

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een persoon. Daarom is het zaak goed om te gaan met deze gegevens. Denk aan een naam, een telefoonnummer of een e-mailadres. Iedere organisatie ‘verwerkt’ gegevens. Wij dus ook. ‘Verwerken’ is een juridische term voor in feite elke handeling die verricht wordt met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het opslaan, verrijken of verwijderen van gegevens.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe wetgeving van kracht: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet heeft als doel ieders privacyrechten te versterken en uit te breiden.

In het onderstaande privacyreglement leggen wij uit hoe wij precies omgaan met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u hierin transparant te informeren. Want een zorgvuldige omgang met de verwerking van persoonsgegevens is niet alleen een wettelijke plicht, maar ook een ethische verantwoording. We blijven daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Sacred Union met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG stelt. Daarmee beschermen we de persoonlijke levenssfeer van klanten, leveranciers, medewerkers, relaties en stakeholders.

Privacyreglement

Sacred Union verwerkt persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals is weergegeven in dit privacyreglement. Wij respecteren de privacy van (potentiële) klanten, leveranciers, medewerkers, relaties en stakeholders en dragen zorg dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden dan ook verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet (AVG/GDPR) stelt.

1

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sacred Union verwerkt persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten, er sprake is van een (klant)relatie en/of omdat u om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt. Ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken. Tevens monitoren en verwerken wij internetgedrag van (potentiële) klanten, leveranciers, relaties en stakeholders.

2

Doelen en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Een organisatie mag volgens de wet (AVG/GDPR) persoonsgegevens verwerken op basis van een aantal grondslagen. Hierbij moet duidelijk zijn met welk doel (doelbinding) persoonsgegevens worden verwerkt. Sacred Union verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om bedrijfsactiviteiten te kunnen ondernemen;

 • om overeenkomsten en werkzaamheden uit te kunnen voeren;

 • om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;

 • om onze website te kunnen verbeteren en statistische analyses te kunnen maken en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

 • om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren;

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hieronder volgt een gespecificeerd overzicht van de doeleinden en de wettelijke grondslagen op basis waarvan Sacred Union gegevens verwerkt.

3

Gerechtvaardigd belang

Bij de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ moet het gerechtvaardigd belang rechtmatig, voldoende duidelijk verwoord en ook echt aanwezig zijn. BOOM verwerkt op basis van de grondslag van een gerechtvaardigd belang enkel persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten:

 • BOOM verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, leveranciers, relaties en stakeholders, zoals voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, locatiegegevens en overige persoonsgegevens die actief in het kader van uitoefening van een zakelijke functie worden verstrekt bijvoorbeeld door informatie via een webformulier te delen, in correspondentie en telefonisch. Dit ten behoeve van haar marketing en communicatie zodat binnen de mogelijkheden van de wet (AVG, Telecommunicatiewet) marketingaanbiedingen gedaan kunnen worden.

 • BOOM kan in het kader van analyse van internetgedrag anoniem persoonsgegevens van (potentiële) klanten, leveranciers, relaties en stakeholders verwerken zodat internetgedrag op onze website statistisch kan worden gemonitord en verwerkt met als doel onze website en online communicatie te verbeteren. Zie ook de cookieverklaring van BOOM.

 • BOOM verwerkt bij sollicitaties persoonsgegevens van potentiële medewerkers, die door hen zijn aangeleverd. Dit met als doel om kandidaten te kunnen werven en selecteren.

 • BOOM verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, leveranciers, relaties en stakeholders die enkel noodzakelijk zijn om een eventuele overeenkomst af te kunnen sluiten. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten, relaties en stakeholders die een dienst afnemen als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

4

Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Sacred Union tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.

 2. In alle gevallen waarin Sacred Union dit nodig acht, kan het bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Dit natuurlijk in overleg met Opdrachtgever.

 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Sacred Union een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Sacred Union op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Sacred Union de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

 4. Sacred Union is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door uitvoering van de Overeenkomst.

5

Annulering

 1. Afzeggen van een Evenement of Coaching kan (schriftelijk) gedaan worden via e-mail, sms en/of WhatsApp.

 2. Afzeggen van een Evenement kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Bij afzegging binnen 24 uur van tevoren wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht om reeds gemaakte kosten te dekken.

 3. Afzeggen van een Coaching kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Bij afzegging binnen 24 uur van tevoren wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht om reeds gemaakte kosten te dekken.

 4. Het vervangen van een Deelnemer voor een Evenement kan altijd kosteloos.

 5. Het vervangen van een Deelnemer voor een Coaching kan eventueel kosteloos na afstemming en instemming.

 6. Als een Deelnemer niet komt opdagen op een afspraak voor Evenement of Coaching dan wordt dit gezien als annulering tenzij kritieke overmacht.

 7. Het uitstellen van Evenement of Coaching wordt gezien als annulering.

 8. Sacred Union kan een Evenement of Coaching tot 24 uur van tevoren annuleren zonder dat hierdoor recht op annulering of schadevergoeding ontstaat. Dit zal Sacred Union alleen doen als er echt geen andere mogelijkheid is.

6

Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van materialen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verstrekt, blijven bij Sacred Union.

 2. Opdrachtgever en Deelnemer mogen de materialen niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij hiervoor schriftelijk (of per e-mail) toestemming is gegeven.

 3. Sacred Union mag de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden gebruiken. Hierbij mag hij geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht laten komen. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele Deelnemer.

7

Tarieven en betaling

 1. In de Overeenkomst worden de van toepassing zijnde tarieven genoemd.

 2. Deze tarieven zijn exclusief overheidsheffingen (zoals BTW), reiskosten en andere kosten die voor Opdrachtgever gemaakt dienen te worden.

 3. Sacred Union heeft het recht om deze tarieven bij langdurige trajecten (langer dan 6 maanden) tussentijds in overleg met Opdrachtgever aan te passen aan de gewijzigde prijsindex of wegens overheidsmaatregelen.

 4. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

 5. De betaling dient te geschieden zoals in de Overeenkomst is afgesproken en zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.

 6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.

 7. De betaling van Opdrachtgever dient steeds als eerste ter betaling van verschuldigde rente en kosten. Daarna als betaling van de facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Opdrachtgever anders.

 8. Indien Sacred Union invordering maatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn voor de inschakeling van onder andere maar niet uitsluitend deurwaarders, incassobureaus en advocaten en worden gesteld op minimaal 15% van de opeisbare som.

8

Aansprakelijkheid

 1. Praktijk Rozenhart is alleen aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of Deelnemers indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming. Dit is het geval als Praktijk Rozenhart niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

 2. Indien Praktijk Rozenhart aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. deelnemer gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Praktijk Rozenhart afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever c.q. deelnemer geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Praktijk Rozenhart toegezonden.

 3. Als er om een of andere reden geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Rozenhart beperkt tot het bedrag van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid geldt met een maximum van € 1.000,--.

 4. Praktijk Rozenhart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

 5. Praktijk Rozenhart is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld. Ook niet als deze is veroorzaakt door ernstige tekortkomingen van deze derden. In geval van schade is Opdrachtgever c.q. deelnemer verplicht om eventueel ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en de schade op hen te verhalen.

 6. Als Praktijk Rozenhart is uitgegaan van door Opdrachtgever c.q. deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Praktijk Rozenhart helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

 7. Praktijk Rozenhart zal deelnemers geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Praktijk Rozenhart is daarom ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat Deelnemers oplopen.

 8. Praktijk Rozenhart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dat wat Deelnemer na een Behandeling, Coaching of Cursus met de opgedane kennis en ervaring doet.

 9. De Opdrachtgever c.q. Deelnemer vrijwaart Praktijk Rozenhart tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en Praktijk Rozenhart samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Praktijk Rozenhart.

 10. Praktijk Rozenhart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een Behandeling, Coaching of Cursus.

 11. Indien een ontstane schade niet binnen een half jaar na het ontdekken hiervan door Opdrachtgever c.q. Deelnemer over Praktijk Rozenhart wordt gemeld, kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt voor schadevergoeding.

9

Beëindiging overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Praktijk Rozenhart de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen.

 2. Praktijk Rozenhart kan de overeenkomst ook direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen als Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn andere verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst voldoet en Praktijk Rozenhart schriftelijk of per e-mail de Opdrachtgever c.q. deelnemer hieraan heeft herinnerd.

 3. Zowel Opdrachtgever c.q. Deelnemer als Praktijk Rozenhart kunnen de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen indien één van beide partijen in surseance van betaling terecht komt, in staat van faillissement is verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen.

10

Geheimhouding

 1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Praktijk Rozenhart gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever c.q. Deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever c.q. Deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Praktijk Rozenhart zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.

 2. De Behandeling en Coaching zijn vertrouwelijk van aard. Praktijk Rozenhart zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de Deelnemers met anderen delen. Ook niet met Opdrachtgever, anders dan na toestemming van de Deelnemer.

11

Gezondheid

 1. Wanneer Deelnemer onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Praktijk Rozenhart voor aanvang van deelname aan een Behandeling of Coaching hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het Deelnemer bekend dat er in het kader van een Behandeling of Coaching geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn-)klachten.

12

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en Praktijk Rozenhart is Nederlands recht van toepassing. Ook als de Opdrachtgever c.q. Deelnemer in een ander land woonachtig is.

 2. Indien Opdrachtgever of Deelnemer en Praktijk Rozenhart een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit verschil eerst in overleg op te lossen eventueel met het gebruik van mediation.

 3. Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is een bevoegde rechterlijke instantie waar Praktijk Rozenhart gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Vragen?

Neem dan contact op via de knop bovenaan in het menu.

bottom of page